Svolání Valné hromady spolku FK Litoměřicko, z.s.

Klub | 16. 3. 2023

Valná hromada 2023

Vážení členové spolku,

na základě usnesení Výkonného výboru FK Vám oznamuji, že dle čl. III odst. 1 bod 1.2.-1.3. Stanov FK svolávám Volební valnou hromadu FK na den 3.4.2023 od 19:00 hod, která se bude konat v zasedací místnosti zimního stadionu v Litoměřicích – ul. Zahradnická 215/28.

  • Návrh programu schůze uveden níže
  • Valné hromady se mohou zúčastnit pouze členové FK starší 18ti let, osoby zastupující členy FK starší 18-ti let na základě plné moci, členové mladší 18-ti let, jejich rodiče a pozvané osoby výkonným výborem FK s tím, že hlasovací právo mají pouze členové starší 18ti let.
  • Závěrka roku 2022 je k nahlédnutí u předsedy spolku
  • Návrhy na kandidáty do výkonného výboru a Kontrolní komise doručte písemně předsedovi spolku

Návrh programu valné hromady spolku FK Litoměřicko, z.s.

1.Úvod

1.1.Zahájení a prezence členů

1.2.Návrh a schválení mandátové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

1.3.Zpráva mandátové komise

1.4.Návrh a schválení volební komise

1.5.Schválení programu VH

2. Zprávy o činnosti v 2022 a plány na rok 2023

2.1.Zpráva kontrolní komise

2.2.Zpráva o hospodaření

2.3.Zpráva o činnosti

3.Volby

3.1.Volba výkonného výboru

3.2.Volba kontrolní komise

4.Různé- další informace VV

5.Diskuse

6.Usnesení

7.Závěr

S úctou a pozdravem Robert Műhlfait v. r. - předseda spolku